VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

T-pack.cz

OBSAH

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ
 2. INTERNETOVÝ OBCHOD
 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 4. ZPŮSOBY A TERMÍNY SPLATNOSTI
 5. CENA, ZPŮSOB A TERMÍN DODÁVKY A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ
 6. REKLAMACE ZBOŽI
 7. PRAVIDLA ŘÍZENÍ PRO MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ
 8. PODMINKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 9. USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE OBCHODNÍKŮ
 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 11. VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Internetový obchod www.t-pack.cz respektuje práva spotřebitelů. Spotřebitel se nemůže vzdát práv, která mu přiznává zákon o právech spotřebitelů. Ustanovení smlouvy, která jsou pro spotřebitele méně příznivá než ustanovení zákona o právech spotřebitelů, jsou neplatná a namísto nich se použijí ustanovení zákona o právech spotřebitelů. Žádná ustanovení těchto obchodních podmínek proto nevylučují ani neomezují práva spotřebitelů podle závazných ustanovení zákona a případné pochybnosti budou vykládány ve prospěch spotřebitele. V případě neúmyslného rozporu ustanovení těchto obchodních podmínek s výše uvedenými zákonnými ustanoveními mají přednost zákonná ustanovení a prodávající se zavazuje je takto dodržovat.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Internetový obchod dostupný na internetové adrese www.t-pack.cy provozuje TOMASZ KASZCZYŃSKI, provozující podnikatelskou činnost pod názvem TOMASZ KASZCZYŃSKI, TNT LABEL zapsaný do rejstříku podnikatelů Polské republiky vedené příslušným ministrem hospodářství, který má: adresu podnikání: ul. Stawowa 36, Osiek Mały, 62-613 Osiek Mały a adresa pro doručování: ul. Marii Konopnickiej 16/1, 60 -771 Poznań, VAT PL: PL6662034277, VAT CZ: CZ685846888, REGON: 301564936, e-mailová adresa: info@t-pack.pl, telefonní číslo: 733 354 800.

1.(2) Tato pravidla jsou určena jak spotřebitelům, tak podnikům využívajícím internetový obchod (s výjimkou bodu. 9 nařízení, který je určen výhradně podnikatelům).

1.Správcem osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s ustanoveními těchto Pravidel je Poskytovatel služeb. Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely, v rozsahu a na základě zásad uvedených v Zásadách ochrany osobních údajů zveřejněných na stránkách internetového obchodu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Každá osoba, jejíž osobní údaje poskytovatel služeb zpracovává, má právo nahlížet do jejich obsahu a právo na jejich aktualizaci a opravu.

1.4 Definice:

1.4.1 PRACOVNÍ DEN - jakýkoli den od pondělí do pátku s výjimkou státních svátků.

1.4.2. REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ - formulář dostupný v internetovém obchodě, který umožňuje vytvoření účtu.

1.4.3 OBJEDNACÍ FORMULÁŘ - elektronická služba, interaktivní formulář dostupný v Internetovém obchodě, který umožňuje zadání Objednávky, zejména přidáním Produktů do elektronického košíku a stanovením podmínek Kupní smlouvy, včetně způsobu doručení a platby.

1.4.4 ZÁKAZNÍK - (1) fyzická osoba způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu a v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy též fyzická osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům; (2) právnická osoba nebo (3) organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům; - který uzavřel nebo hodlá uzavřít s Prodávajícím Kupní smlouvu.

1.4.5 OBČANSKÝ ZÁKONÍK - zákon o občanském zákoníku ze dne 23. dubna 1964. (Sbírka zákonů 1964 č. 16, položka 93 ve znění pozdějších předpisů).

1.4.6 ÚČET - ÚČET – elektronická služba, označená individuálním jménem (login) a heslem zvoleným zákazníkem, obsahující prostředky poskytované prodávajícím, které umožňují zákazníkovi využívat zvláštní funkce nebo služby. Zákazník přistupuje k účtu prostřednictvím loginu a hesla po registraci v internetovém obchodě. Účet umožňuje uchovávat informace o kontaktních údajích zákazníka k odeslání výrobků, dále umožňuje sledovat stav objednávek a jejich historii , rezervace a jiné služby poskytované prodávajícím.

1.4.7 NEWSLETTER - elektronická služba, která umožňuje všem jejím uživatelům obdržet od prodávajícího pravidelné informace, zejména o zboží, internetovém obchodě, včetně nového zboží a akcí, a to na zákazníkem určenou e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, s výslovným souhlasem zákazníka. Pravidla poskytování služeb Newsletteru prodávajícího upravují zvláštní podmínky dostupné v rámci internetového obchodu.

1.4.8. VÝROBEK - movitá věc dostupná v internetovém obchodě pro účely uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím, která se stane předmětem smlouvy.

1.4.9. PRAVIDLA - podminky internetového obchodu.

1.4.10. INTERNETOVÝ OBCHOD - internetový obchod poskytovatele je k dispozici na této internetové adrese: www.t-pack.pl

1.4.11. PRODÁVAJÍCÍ; POSKYTOVATEL SLUŽEB - TOMASZ KASZCZYŃSKI provozující podnikatelskou činnost pod názvem TOMASZ KASZCZYŃSKI, TNT LABEL zapsaný v Centrálním registru registrací a informací o podnikatelské činnosti Polské republiky vedeném ministrem hospodářství, který má: adresu místa podnikání: ul. Stawowa 36, Osiek Mały, 62-613 Osiek Mały a adresa pro doručování: ul. Marii Konopnickiej 16/1, 60 -771 Poznań, VAT PL: PL6662034277, VAT CZ: CZ685846888, REGON: 301564936,e-mailová adresa: info@t-pack.p,l telefonní číslo: 733 354 800 514.

1.4.12. PRODEJNÍ SMLOUVA - smlouva o prodeji Produktu uzavřená nebo uzavřená mezi Zákazníkem a Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu.

1.4.13. ELEKTRONICKÁ SLUŽBA - služba poskytovaná elektronicky Poskytovatelem služeb Zákazníkovi prostřednictvím Internetového obchodu.

1.4.14. UŽIVATEL SLUŽBY - (1) fyzická osoba způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu a v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy též fyzická osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům; (2) právnická osoba nebo (3) organizační složka bez právní subjektivity, které Zákon přiznává způsobilost k právním úkonům; - která využívá nebo hodlá využívat Elektronickou službu.

1.4.15. ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÝCH PRÁVECH, ZÁKON - zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (Sbírka zákonů 2014, položka 827, v platném znění)

1.4.16. OBJEDNÁVKA - projev vůle zákazníka učiněný prostřednictvím objednávkového formuláře a směřující přímo k uzavření smlouvy o prodeji výrobku s prodávajícím.

2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

2.1. V internetovém obchodě jsou k dispozici následující elektronické služby: Účet, objednávkový formulář a Newsletter.

2.1.1. Účet - použití účtu je možné po provedení dvou po sobě jdoucích kroků ze strany zákazníka - (1) vyplnění registračního formuláře, (2) kliknutí na pole "Registrace”. V registračním formuláři musí příjemce služby uvést následující údaje: jméno a příjmení, e-mailovou adresu a heslo.

2.1.1.1. Služba Elektronický účet je poskytována bezplatně po dobu neurčitou. Zákazník má možnost kdykoli a bez udání důvodu účet zrušit (odstoupit od účtu), a to zasláním příslušné žádosti poskytovateli služeb, zejména e-mailem na adresu: info@t-pack.pl nebo písemně na adresu: ul. Marii Konopnickiej 16/1, 60 -771 Poznaň.

2.1.2 Objednávkový formulář - používání Objednávkového formuláře začíná, kdy Zákazník přidá první Produkt do elektronického košíku v Internetovém obchodě. Objednávka je zadána poté, co zákazník provede celkem dva po sobě následující kroky - (1) po vyplnění objednávkového formuláře a (2) po kliknutí na pole na webové stránce internetového obchodu po vyplnění objednávkového formuláře "Objednat a zaplatit"  - ž do této chvíle je možné zadané údaje upravovat (v za tímto účelem postupujte podle zobrazených zpráv a informací dostupných na webu internetového obchodu). V objednávkovém formuláři je nutné uvést následující údaje o zákazníkovi: jméno a příjmení/název společnosti, adresu (ulice, číslo domu/bytu, PSČ, město, země), e-mailovou adresu, kontaktní telefonní číslo a údaje týkající se kupní smlouvy: Výrobek/y, množství výrobku/ů, místo a způsob dodání výrobku/ů, způsob platby. V případě zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, je nutné uvést také název jejich společnosti a daňové identifikační číslo.

2.1.2.1. Elektronická služba Objednávkového formuláře je poskytována bezplatně, má jednorázový charakter a zaniká okamžikem podání Objednávky jejím prostřednictvím nebo okamžikem dřívějšího ukončení podání Objednávky jejím prostřednictvím ze strany Zákazníka.

2.1.3 Newsletter - používání Newsletteru je možné po zadání e-mailové adresy, na kterou mají být zasílána další vydání Newsletteru, v záložce "Newsletter" viditelné na webových stránkách internetového obchodu, a kliknutím na pole "Uložit”. K odběru newsletteru se lze přihlásit také zaškrtnutím příslušného políčka při vytváření účtu - okamžikem vytvoření účtu je zákazník přihlášen k odběru newsletteru.

2.1.3.1 Elektronická služba Newsletter je poskytována bezplatně po dobu neurčitou. Zákazník má možnost kdykoli a bez udání důvodu odhlásit odběr newsletteru (odhlášení newsletteru), a to zasláním příslušné žádosti poskytovateli služeb, zejména prostřednictvím e-mailu na adresu:info@t-pack.pl nebo písemně na adresu: ul. Marii Konopnickiej 16/1, 60 -771 Poznaň.

2.2 Technické požadavky nezbytné pro práci se systémem ICT používaným poskytovatelem služeb: (1) počítač, notebook nebo jiné multimediální zařízení s přístupem k internetu; (2) přístup k elektronické poště; (3) webový prohlížeč: Mozilla Firefox verze 17.0 a vyšší nebo Internet Explorer verze 10.0 a vyšší, Opera verze 12.0 a vyšší, Google Chrome verze 23.0. a vyšší, Safari verze 5.0 a vyšší, Microsoft Edge verze 25.10586.0.0 a vyšší; (4) doporučené minimální rozlišení obrazovky: 1024x768; (5) povolte v prohlížeči soubory cookie a Javascript.

2.3 Zákazník je povinen používat internetový obchod způsobem, který je v souladu se zákonem a dobrými mravy, s ohledem na respektování osobního vlastnictví a autorských práv a práv duševního vlastnictví poskytovatele služeb a třetích stran. Příjemce je povinen zadat údaje odpovídající skutečnosti. Příjemci je zakázáno poskytovat nezákonný obsah.

2.4. Postup pro podávání stížností:

2.4.1 Stížnosti týkající se poskytování elektronických služeb Poskytovatelem služeb a další stížnosti týkající se provozu Internetového obchodu (s výjimkou postupu pro reklamaci výrobků, který je uveden v bodě 4.1). 6 obchodních podmínek) může zákazník předložit např.:

2.4.2. písemně na adresu: ul. Marii Konopnickiej 16/1, 60 -771 Poznaň;

2.4.3. v elektronické podobě e-mailem na adresu: info@t-pack.pl;

2.4.4 Zákazníkovi se doporučuje, aby v popisu stížnosti uvedl následující údaje. (1) informace a okolnosti týkající se předmětu stížnosti, zejména druh a datum nesrovnalosti; (2) žádost klienta a (3) kontaktní údaje stěžovatele - to usnadní a urychlí vyřízení stížnosti poskytovatelem služeb. Požadavky uvedené v předchozí větě mají pouze formu doporučení a nemají vliv na účinnost stížností podaných bez doporučeného popisu stížnosti.

2.4.5 Každou stížnost se snaží poskytovatel sociálních služeb vyřídit do 14. kalendářních dní od jejího doručení

3. PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3. K uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím dochází po předchozím odeslání objednávky zákazníkem prostřednictvím objednávkového formuláře v internetovém obchodě dle bodu 1.2 obchodních podmínek. 2.1.2 Podmínek.

3. Cena výrobku uvedená na webových stránkách internetového obchodu je uvedena v polských zlotých a zahrnuje daně. O celkové ceně včetně daně Produktu, který je předmětem Objednávky, jakož i o nákladech na dodání (včetně poplatků za dopravu, dodání a poštovní služby) a o dalších nákladech, a pokud nelze určit výši těchto poplatků - o povinnosti tyto poplatky zaplatit - je Zákazník informován při tvorbě Objednávky, a to také ve chvíli vyjádření ze strany Zákazníka vůle uzavřít Kupní smlouvu.

3.3. Uzavírání kupní smlouvy v internetovém obchodě umožňuje objednávkový formulář

3.3.1 Uzavření Kupní smlouvy prostřednictvím Internetového portálu mezi zákazníkem a prodávajícím  nastane po předchozím odeslání Objednávky ze strany zákazníka v souladu s bodem 2.1.2 Podmínek.

3.3.2 Po zadání Objednávky Prodávající okamžitě potvrdí její přijetí a zároveň přijme Objednávku k provedení. Potvrzení přijetí Objednávky a její přijetí k provedení se uskuteční zasláním Zákazníka příslušným e-mailem na jeho e-mailovou adresu uvedenou při zadávání Objednávky, která obsahuje alespoň prohlášení Prodávajícího o přijetí Objednávky a její přijetí k provedení a potvrzení uzavření kupní smlouvy. Jakmile zákazník obdrží výše uvedený e-mail, uzavře se mezi zákazníkem a prodávajícím kupní smlouva.

3.4 Obsah uzavřené Kupní smlouvy je pro potřeby Zákazníka zaznamenán, zabezpečen a zpřístupněn (1) zveřejněním těchto Obchodních podmínek na stránkách Internetového obchodu a (2) zasláním e-mailové zprávy, která je uvedená v bodě 3.3.2. Obchodních podmínek, Zákazníkovi. Obsah Kupní smlouvy je dodatečně zaznamenán a zabezpečen v informačním systému Internetovém obchodu Prodávajícího

4. ZPŮSOBY A TERMÍNY SPLATNOSTI

4. Prodávající v rámci Kupní smlouvy poskytuje Zákazníkovi následující platební metody

4.1.1 Platba na dobírku.

4.1.2 Platba bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího.

4.1.3. Platby elektronickou a kreditní kartou prostřednictvím PayU.pl - aktuální způsoby platby jsou k dispozici na webových stránkách internetového obchodu v záložce s informacemi o způsobech platby a na webových stránkách http://www.payu.pl.

4.1.3.1. Zúčtování elektronických plateb a transakcí platebními kartami se provádí podle volby Zákazníka prostřednictvím služby PayU.pl. Elektronické platby a platební karty zpracovává:

4.1.3.1.1. PayU.pl - společnost PayU S.A. se sídlem v Poznani (adresa: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznaň), zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku pod číslem 0000274399, registrační spisy vedené Okresním soudem Poznań - Nowe Miasto a Wilda v Poznani, základní kapitál ve výši 4 000 000 PLN plně splacený, NIP: 779-23-08-495.

4.2 Termín splatnosti:

4.2.1 Pokud si Zákazník zvolí platbu bankovním převodem, elektronickou platbou nebo platební kartou, je povinen provést platbu do 3 kalendářních dnů od uzavření Kupní smlouvy.

4.2.2 Pokud si zákazník zvolí platbu na dobírku, je povinen provést platbu při dodání.

5. CENA, ZPŮSOB A TERMÍN DODÁVKY A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

5.1. Dodání Produktu Zákazníkovi je zpoplatněno, pokud Kupní smlouva nestanoví jinak. Náklady na dodání výrobku (včetně dopravy, dodání a poštovného) jsou Zákazníkovi uvedeny na stránkách On-line obchodu v záložce Informace o nákladech na dodání a při zadávání Objednávky, a to i v okamžiku, kdy Zákazník projeví vůli být vázán Kupní smlouvou.

5.2 Prodávající poskytuje Zákazníkovi následující způsoby doručení nebo vyzvednutí Produktu:

5.2.1 Kurýrní doručení, dobírka.

5.2.2 Paletová doprava.

5.3 Lhůta doručení zboži je do 7 pracovních dnů, pokud není v popisu výrobku nebo při zadávání objednávky uvedena kratší lhůta. Při nákupu více výrobků s různými dodacími lhůtami se za závaznou považuje lhůta nejdelší uvedená. Dodací lhůta je uvedena u každé položky zboží samostatně. Výchozí bod pro dodání Produktu Zákazníkovi se vypočítá takto:

5.3.1 V případě, že si zákazník zvolí způsob platby bankovním převodem, elektronickou platbou nebo platební kartou - ode dne připsání na bankovní účet nebo zúčtovací účet prodávajícího.

5.3.2 Pokud si Zákazník u zásilky na dobírku zvolí platbu v hotovosti, lhůta začíná běžet dnem uzavření Kupní smlouvy.

6. REKLAMACE ZBOŽI

6.Základ a rozsah odpovědnosti prodávajícího vůči zákazníkovi v případě, že prodaný výrobek má fyzickou nebo právní vadu (záruka), je stanoven obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem (zejména § 556-576 občanského zákoníku). U kupních smluv uzavřených do 24. prosince 2014 jsou základ a rozsah odpovědnosti prodávajícího vůči zákazníkovi, který je fyzickou osobou a který kupuje výrobek pro účely nesouvisející s profesionální nebo podnikatelskou činností, za nesoulad výrobku s kupní smlouvou stanoveny v obecně platných právních předpisech, zejména v zákoně ze dne 27. července 2002 o zvláštních podmínkách prodeje spotřebiteli a o změně občanského zákoníku (Sb. zákonů 2002 č. 141, položka 1176 v platném znění).

6.Za druhé Prodávající je povinen poskytnout Zákazníkovi Produkt bez vad. Podrobné informace týkající se odpovědnosti Prodávajícího za vady Výrobku a práv Zákazníka jsou uvedeny na webových stránkách Internetového obchodu v záložce Informace o reklamacích.

6.3 Stížnost může podat například zákazník:

6.3.1. písemně na adresu: ul. Marii Konopnickiej 16/1, 60 -771 Poznaň;

6.3.2. v elektronické podobě e-mailem na adresu: info@t-pack.pl;

6.(4) Doporučuje se, aby zákazník v popisu reklamace uvedl: (1) informace a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména druh a datum výskytu vady; (2) požadavek na způsob uvedení Produktu do souladu s Kupní smlouvou nebo prohlášení o snížení ceny či odstoupení od Kupní smlouvy; a (3) kontaktní údaje reklamujícího - usnadní a urychlí to vyřízení reklamace Prodávajícím. Požadavky uvedené v předchozí větě mají pouze doporučující charakter a nemají vliv na účinnost stížností podaných s vynecháním doporučeného popisu stížnosti.

6.5. Prodávající odpoví na stížnost zákazníka neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne jejího podání. Pokud prodávající neodpoví ve výše uvedené lhůtě, znamená to, že reklamaci považuje za oprávněnou.

6.6. Zákazník, který uplatňuje práva ze záruky, je povinen doručit vadný výrobek na náklady prodávajícího na adresu: ul. Marii Konopnickiej 16/1, 60 -771 Poznaň. Pokud by dodání Výrobku Zákazníkem bylo vzhledem k typu Výrobku nebo způsobu jeho montáže příliš obtížné, je Zákazník povinen zpřístupnit Výrobek Prodávajícímu v místě, kde se Výrobek nachází.

7. MIMOSOUDNÍ ŘÍZENÍ O STÍŽNOSTECH A OPRAVNÝCH PROSTŘEDCÍCH A PRAVIDLA PŘÍSTUPU K TĚMTO ŘÍZENÍM

7.Podrobné informace o možnosti využití postupů mimosoudního vyřizování stížností a šetření reklamací zákazníkem, který je spotřebitelem, jakož i pravidla přístupu k těmto postupům jsou k dispozici v kancelářích a na internetových stránkách okresních (městských) spotřebitelských ombudsmanů, společenských organizací, jejichž zákonné úkoly zahrnují ochranu spotřebitele, vojvodských inspektorátů obchodní inspekce a na těchto adresách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php a http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

7.(2) Zákazník, který je spotřebitelem, má k dispozici následující příklady mimosoudních postupů pro podávání stížností a zjednávání nápravy:

7.2.1 Zákazník je oprávněn obrátit se na stálý smírčí spotřebitelský soud ve smyslu článku 37 zákona ze dne 15. prosince 2000 o obchodní inspekci (Sb. zákonů 2001, č. 4, bod 25, v platném znění) s návrhem na rozhodnutí sporu vyplývajícího z uzavřené kupní smlouvy. Pravidla organizace a fungování stálých rozhodčích spotřebitelských soudů jsou stanovena v nařízení ministra spravedlnosti ze dne 25. září 2001 o pravidlech organizace a fungování stálých rozhodčích spotřebitelských soudů. (Sbírka zákonů 2001, č. 113, položka 1214).

7.2.2 Zákazník má právo požádat zemského inspektora obchodní inspekce v souladu s článkem 36 zákona ze dne 15. prosince 2000 o obchodní inspekci (Sb. zákonů 2001 č. 4, bod 25 v platném znění) o zahájení mediačního řízení v případě smírného řešení sporu mezi Zákazníkem a Prodávajícím. Informace o pravidlech a postupech zprostředkování prováděného oblastním inspektorem obchodní inspekce jsou k dispozici v sídle a na internetových stránkách jednotlivých oblastních inspektorátů obchodní inspekce.

7.2.3 Zákazník může získat bezplatnou pomoc při řešení sporu mezi Zákazníkem a Prodávajícím, a to i s využitím bezplatné pomoci okresního (městského) advokáta spotřebitelů nebo společenské organizace, jejíž zákonné úkoly zahrnují ochranu spotřebitele (např. Svaz spotřebitelů, Polské sdružení spotřebitelů). Poradenství poskytuje Federace spotřebitelů na e-mailové adrese porady@dlakonsumentow.pl a Polské sdružení spotřebitelů na bezplatné spotřebitelské lince 800 889 866.

7.3. Na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je k dispozici online platforma pro řešení sporů mezi spotřebiteli a obchodníky na úrovni Unie (platforma ODR). Platforma pro online řešení sporů je interaktivní a vícejazyčná internetová stránka s jednotným kontaktním místem pro spotřebitele a obchodníky, kteří chtějí mimosoudně vyřešit spor týkající se smluvních závazků vyplývajících z online prodejní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb.

8. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
(PLATÍ PRO KUPNÍ SMLOUVY UZAVŘENÉ OD 25. PROSINCE 2014)

8.1. Každý Zákazník (včetně Zákazníků, kteří jsou podnikatelé), který uzavřel smlouvu distančním způsobem, může od ní odstoupit ve lhůtě 30 kalendářních dnů bez uvedení důvodů a bez nákladů, s výjimkou nákladů uvedených v bodě 8.8 Obchodních podmínek. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy může být podáno například:

8.1.1. písemně na adresu: ul. Marii Konopnickiej 16/1, 60 -771 Poznaň;

8.1.2. v elektronické podobě e-mailem na adresu: info@t-pack.pl;

8.2. Příklad formuláře odstoupení od kupní smlouvy je uvedený v příloze č. 2 polského zákona o ochraně spotřebitele (Ustawa o Prawach Konsumenta) a je k dispozici také v bodě 11 Obchodních podmínek. Spotřebitel může použít vzor formuláře, ale není to podmínkou.

8.3. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet:

8.3.1. u smlouvy, v jejímž rámci Prodávající vydává Zboží a je zavázán přenést vlastnická práva k němu (např. Kupní smlouva) – od okamžiku, kdy Spotřebitel nebo třetí osoba, která není přepravcem, převezme Zboží do vlastnictví, a v případě smlouvy, která: (1) obsahuje více kusů Zboží, které jsou dodávány jednotlivě, v šaržích nebo po částech – od převzetí posledního kusu Zboží, šarže nebo části nebo (2) spočívá v pravidelné dodávce Zboží po určitou dobu – od převzetí do prvního kusu Zboží;

8.3.2. u ostatních smluv - od data uzavření smlouvy.

8.4. V případě odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem se smlouva považuje za neuzavřenou.

8.5. Prodávající má povinnost neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne obdržení prohlášení Spotřebitele o odstoupení od Kupní smlouvy, vrátit Spotřebiteli všechny platby, které Spotřebitel zaplatil, včetně nákladů na dopravu Zboží (s výjimkou dodatečných nákladů plynoucích ze zvoleného způsobu dopravy, který je jiný než nejlevnější běžný způsob dopravy dostupný v Internetovém obchodu). Prodávající vrátí peníze Spotřebiteli pomocí stejné platební metody, kterou použil Spotřebitel, ledaže Spotřebitel jednoznačně souhlasil s jiným způsobem vrácení peněz, který se pro něj neváže s žádnými náklady. Jestliže Prodávající nenavrhl Spotřebiteli, že sám od něj převezme Zboží, může pozastavit vrácení peněz Spotřebiteli do okamžiku, než obdrží Zboží nebo Spotřebitel předloží doklad o jeho odeslání, v závislosti na tom, která událost nastane jako první.

8.6. Spotřebitel má povinnost neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne, ve kterém odstoupil od smlouvy, vrátit Zboží Prodávajícímu nebo předat ho osobě, která je Prodávajícím pověřená k jeho převzetí, ledaže Prodávající navrhl, že Výrobek převezme osobně. Aby byla dodržena lhůta, postačuje Zboží odeslat před uplynutím příslušné lhůty. Spotřebitel může výrobek vrátit na adresu: ul. Marii Konopnickiej 16/1, 60 -771 Poznaň.

8.7. Spotřebitel nese odpovědnost za snížení hodnoty Zboží, které je důsledkem jeho použití, jenž překračuje rozsah potřebný k tomu, aby se Spotřebitel seznámil s charakterem, vlastnostmi a způsobem použití Zboží.

8.8. Případné náklady spojené s odstoupením od Kupní smlouvy, které je Spotřebitel povinen zaplatit::

8.8.1 Pokud si spotřebitel zvolil jiný způsob dodání Produktu než nejlevnější obvyklý způsob dodání dostupný v Internetovém obchodě, není Prodávající povinen nahradit spotřebiteli dodatečné náklady, které mu vznikly.

8.8.2 Spotřebitel nese přímé náklady na vrácení výrobku.

8.8.3 V případě Zboží, které je službou, jejíž poskytnutí – na jednoznačnou žádost Spotřebitele – započalo před uplynutím lhůty k odstoupení od Kupní smlouvy, má Spotřebitel, který uplatňuje právo na odstoupení od Kupní smlouvy povinnost po oznámení takového požadavku zaplatit za služby poskytnuté do okamžiku odstoupení od Kupní smlouvy. Částka, kterou Spotřebitel zaplatí, se vypočítá poměrně k rozsahu poskytnuté služby s ohledem na smluvní cenu nebo odměnu. Jestliže jsou cena nebo odměna příliš vysoké, základem pro výpočet této částky bude tržní hodnota poskytnuté služby.

8.9. Spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem v případě smlouvy:

8.9.1. (1) o poskytování služeb, jestliže Prodávající poskytl službu v úplnosti a s jednoznačným souhlasem spotřebitele, který byl před zahájením poskytování informován, že po splnění služby Prodávajícím ztratí právo na odstoupení od smlouvy; (2) u které cena nebo odměna závisí na pohybech na finančním trhu, nad nimiž Prodávající nemá kontrolu a které mohou vzniknout před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; (3) ve které předmětem plnění je neprefabrikované Zboží, vyrobené podle specifikace Spotřebitele nebo určené k uspokojení jeho individuálních potřeb; (4) ve které je předmětem plnění Zboží, které rychle podléhá zkáze nebo má krátkou lhůtu minimální trvanlivosti; (5) ve které je předmětem plnění Zboží dodávané v zapečetěném obalu, po jehož otevření nelze Zboží vrátit s ohledem na ochranu zdraví nebo z hygienických důvodů, jestliže jeho obal byl otevřen po doručení; (6) ve které je předmětem plnění Zboží, které je z důvodu jeho povahy po doručení neoddělitelně spojené s jinými věcmi; (7) ve které předmětem plnění jsou alkoholické nápoje, jejichž cena byla dohodnutá při uzavření Kupní smlouvy, dodání může následovat teprve po uplynutí 30 dnů a hodnota závisí na pohybech na trhu, nad nimiž Prodávající nemá kontrolu; (8) ve které Spotřebitel jednoznačně požádal, aby Prodávající k němu přijel kvůli neodkladné opravě nebo údržbě; jestliže Prodávající poskytuje dodatečně jiné služby než ty, o jejichž poskytnutí spotřebitel požádal, nebo dodává jiné Zboží než náhradní díly nezbytné k provedení opravy nebo údržby, právo na odstoupení od smlouvy přísluší Spotřebiteli vzhledem k dodatečným službám nebo Zboží; (9) ve které předmětem plnění jsou zvukové nebo vizuální nahrávky nebo počítačové programy doručené v zapečetěném obalu, jestliže jejich obal byl otevřen po doručení; (10) o doručování denního tisku, periodik nebo časopisů, s výjimkou smluv o předplatném; (11) uzavřené formou veřejné aukce; (12) o poskytování služeb v rozsahu jiném než ubytování k bytovým účelům, převoz věcí, pronájem automobilů, gastronomie, služby spojené s rekreací, zábavními, sportovními a kulturními akcemi, jestliže je ve smlouvě uveden den nebo období plnění služby; (13) na dodávku digitálního obsahu, který není uložen na hmotném nosiči, jestliže poskytnutí služby bylo zahájeno s jednoznačným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a po té, co ho Prodávající informoval o zániku práva na odstoupení od smlouvy.

9. USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE PODNIKATELŮ

9.1. Tento bod 9. Obchodních podmínek a všechna ustanovení, která obsahuje, jsou adresována a stanovují povinnost výhradně Zákazníkům nebo Uživatelům služeb, kteří nejsou spotřebiteli, a od 1. ledna 2021 také Zákazníkům nebo Uživatelům služeb, kteří nejsou fyzickou osobou a uzavřeli smlouvu přímo související s jejich podnikatelskou činností, jestliže z obsahu této smlouvy vyplývá, že nemá ona pro tuto osobu profesní povahu, která je dána zejména předmětem podnikatelské činnosti, kterou vykonává a která je uvedena na základě předpisů o Centrální evidenci a informacích o podnikatelské činnosti (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).

9.2. Prodávající má právo odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne jejího uzavření. Odstoupení od Kupní smlouvy v tomto případě může proběhnout bez udání důvodu a nezakládá na straně Zákazníka žádné nároky vůči Prodávajícímu.

9.3. Prodávající má právo omezit dostupné platební metody, a také vyžadovat provedení platby předem v celé výši nebo částečně, a to bez ohledu na platební metodu, kterou zvolil Zákazník, nebo na skutečnost uzavření Kupní smlouvy.

9.4. Odpovědnost Poskytovatele služby/Prodávajícího vůči Uživateli služby/Zákazníkovi je bez ohledu na její právní základ omezená, a to jak v rámci jednotlivého nároku, tak i za všechny nároky společně, do výše zaplacené ceny a nákladů na dopravu z titulu Kupní smlouvy. Omezení výše částky, o němž se hovoří v předchozí větě, se vztahuje na všechny nároky Uživatele služby/Zákazníka vůči Poskytovateli služby/Prodávajícímu, včetně případů, ve kterých nedošlo k uzavření Kupní smlouvy nebo které s Kupní smlouvou nesouvisejí. Poskytovatel služeb/Prodávající nese odpovědnost vůči Uživateli služeb/Zákazníků pouze za typické škody předvídatelné v okamžiku uzavření smlouvy a nenese odpovědnost z titulu ušlého prospěchu. Prodávající rovněž nenese odpovědnost za zpoždění při přepravě zásilky.

9.5. Pokud je Výrobek zasílán Zákazníkovi dopravcem, je Zákazník, který není spotřebitelem, povinen zásilku prohlédnout v době a způsobem obvyklým pro zásilky tohoto typu. Pokud zjistí, že během přepravy došlo k vadě nebo poškození Výrobku, je povinen provést všechny úkony nezbytné ke zjištění odpovědnosti dopravce.

9.6. V souladu s § 558 odst. 1 občanského zákoníku je vyloučena odpovědnost prodávajícího ze záruky za výrobek vůči zákazníkovi, který není spotřebitelem.

9.7. V případě klientů, kteří nejsou spotřebiteli, může poskytovatel služeb vypovědět smlouvu o poskytování elektronických služeb s okamžitou platností a bez udání důvodu zasláním příslušného prohlášení klientovi.

9.8 Odpovědnost Poskytovatele služeb / Prodávajícího vůči Zákazníkovi / Klientovi, který není spotřebitelem, bez ohledu na její právní základ, je omezena - jak pro jednotlivou pohledávku, tak pro všechny pohledávky celkem - do výše zaplacené ceny a nákladů na dodání podle Kupní smlouvy, nejvýše však do výše jednoho tisíce zlotých. Poskytovatel služby/prodávající odpovídá příjemci služby/klientovi, který není spotřebitelem, pouze za typické škody předvídatelné v době uzavření smlouvy a neodpovídá za ušlý zisk vůči příjemci služby/klientovi, který není spotřebitelem.

9.7. Veškeré spory, které vzniknou mezi Poskytovatelem služeb/Prodávajícím a Uživatelem služeb/Kupujícím, bude řešit soud příslušný podle sídla Poskytovatele služeb/Prodávajícího.

10.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Smlouvy, které uzavírá Internetový obchod, jsou uzavírány v českém jazyce.

10.2. Změna Obchodních podmínek:

10.2.1. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo provádět změny Obchodních podmínek z vážných důvodů, to jest: změna právních předpisů; změna platebních metod a způsobu dopravy, a to v rozsahu, ve kterém tyto změny mají vliv na splnění ustanovení těchto Obchodních podmínek.

10.2.2. Bude-li na základě těchto Obchodních podmínek uzavřena smlouva dlouhodobé povahy (např. o poskytování Elektronické služby „Účet“), změněné Obchodní podmínky budou pro Uživatele služeb závazné, jestliže byly dodrženy požadavky stanovené v čl. 384 oraz 384[1] polského Občanského zákoníku, to znamená, že Uživatel služeb byl řádně informován o změnách a nevypověděl smlouvu ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne oznámení. Pokud by změna Obchodních podmínek měla vést k zavedení jakýchkoliv nových poplatků nebo ke zvýšení těch stávajících, má Uživatel služeb právo odstoupit do smlouvy.

10.2.3. Bude-li na základě těchto Obchodních podmínek uzavřená smlouva jiného než dlouhodobého charakteru (např. Kupní smlouva), změny Obchodních podmínek nebudou žádným způsobem narušovat práva Uživatelů služeb/Zákazníků nabytá před dnem, kdy vstupují v platnost změny Obchodních podmínek; změny Obchodních podmínek konkrétně nebudou mít vliv na již podávané nebo podané Objednávky a uzavřené, plněné nebo splněné Kupní smlouvy.

10.3. V záležitostech neupravených těmito Obchodními podmínkami mají uplatnění polské právní předpisy, a zejména: Občanský zákoník (Kodeks Cywilny); zákon o poskytování služeb elektronickou formou (Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną) ze dne 18. července 2002 (Úř. věst. 2002, č. 144, pol. 1204 ve znění pozdějších předpisů); zákon o ochraně spotřebitele (Ustawa o Prawach Konsumenta); a jiné příslušné předpisy obecně platného právního řádu.

11.VZOR FORMULÁŘE PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
(PŘÍLOHA 2 ZÁKONA O PRÁVECH SPOTŘEBITELŮ)


Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy
(tento formulář je třeba vyplnit a vrátit pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)

- Adresát:

TOMASZ KASZCZYŃSKI, TNT LABEL
ul. Marii Konopnickiej 16/1, 60 -771 Poznaň
t-pack.co.uk
info@t-pack.pl

- Já/my(*) tímto oznamuji(*), že odstupuji(*) od kupní smlouvy na následující zboží(*) od smlouvy na dodávku následujícího zboží(*) od smlouvy na zhotovení následujícího zboží(*)/poskytnutí následující služby(*)

- Datum uzavření smlouvy(*)/přijetí(*)

- Jméno spotřebitele (spotřebitelů)

- Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

- Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pokud je formulář zaslán v papírové podobě)

- Datum

(*) Nehodící se škrtněte.

Webové stránky používají k poskytování služeb soubory cookie v souladu se zásadami ochrany osobních údajů. Podmínky ukládání nebo přístupu k souborům cookie můžete určit ve svém prohlížeči nebo v konfiguraci služby.

Používání souborů cookie

Soubory cookie používáme k zajištění základní funkčnosti webových stránek a ke zlepšení vašeho zážitku. U každé kategorie můžete kdykoli povolit/zakázat jejich používání. Další informace o souborech cookie a dalších citlivých údajích naleznete v úplném znění našich zásad ochrany osobních údajů.