ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ONLINE OBCHOD T-PACK.CZ

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto zásady ochrany osobních údajů internetového obchodu mají pouze informativní charakter, což znamená, že nepředstavují zdroj závazků pro příjemce služeb nebo zákazníky internetového obchodu.

1.2. Správcem osobních údajů shromážděných prostřednictvím internetového obchodu je TOMASZ KASZCZYŃSKI provozující firmu pod názvem TOMASZ KASZCZYŃSKI, TNT LABEL zapsaná v ústředním rejstříku a informace o hospodářské činnosti Polské republiky vedená ministrem příslušným pro hospodářství: adresu místa podnikání: ul. Stawowa 36, Osiek Mały, 62-613 Osiek Mały a adresu pro službu: ul. Marii Konopnickiej 16/1, 60 -771 Poznań, VAT PL: PL6662034277, VAT CZ: CZ685846888, REGON: 301564936, e-mailová adresa: info@t-pack.pl, telefonní číslo: 733 354 800 - dále jen "správce", který je současně poskytovatelem služeb internetového obchodu a prodávajícím.

1.2. Osobní údaje v internetovém obchodě zpracovává správce v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a v volný tok těchto údajů a zrušující směrnici 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) – dále jen „ GDPR “ nebo „ GDPR nařízení “. 

1.4. Správce dbá zejména na ochranu zájmů subjektů údajů, a zejména na to, aby jím shromážděné údaje byly zpracovávány zákonným způsobem; byly shromažďovány pro stanovené a legitimní účely a nebyly dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný; byly věcně správné a přiměřené vzhledem k účelům, pro které jsou zpracovávány; a byly uchovávány ve formě, která umožňuje identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné k dosažení účelu zpracování.

1.5. Veškerá slova, slovní spojení a zkratky, které se objevují na těchto stránkách a začínají velkým písmenem (např. Prodávající, Internetový obchod, Elektronická služba), je třeba chápat v souladu s jejich definicemi obsaženými v Pravidlech Internetového obchodu, která jsou k dispozici na stránkách Internetového obchodu.

2. DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

2.1. Účel a rozsah údajů zpracovávaných Správcem vždy vyplývá především z rozsahu služeb, které daná osoba využívá. Pokud si například zákazník při zadávání objednávky zvolí osobní odběr místo doručení kurýrem, budou jeho osobní údaje zpracovávány pro účely uzavření a plnění kupní smlouvy, ale nebudou již zpřístupněny dopravci, který zásilky jménem správce doručuje.

2.2. Možné účely, pro které správce shromažďuje osobní údaje klientů nebo zákazníků:

2.2.1. plnění kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování elektronických služeb nebo přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením výše uvedených smluv

2.2.2. přímý marketing vlastních produktů nebo služeb správce.

2.2.3. názor zákazníka na uzavřenou kupní smlouvu

2.3. Možní příjemci osobních údajů zákazníků internetového obchodu:

2.3.1 V případě Zákazníka, který v Internetovém obchodě využije způsob doručení poštou nebo kurýrem, Správce zpřístupní shromážděné osobní údaje Zákazníka zvolenému dopravci nebo zprostředkovateli, který doručení jménem Správce provádí.

2.3.2 Pokud Zákazník v Internetovém obchodě použije elektronický způsob platby nebo způsob platby kreditní kartou, Správce zpřístupní shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému subjektu, který v Internetovém obchodě provádí výše uvedené platby.

2.3.3 V případě Zákazníka, který souhlasil s vyjádřením názoru na uzavřenou Kupní smlouvu, data se ukládají, dokud subjekt údajů nezruší svůj souhlas s dalším zpracováním svých údajů za tímto účelem.

2.4. Správce může zpracovávat následující osobní údaje Zákazníků nebo Klientů využívajících Internetový obchod: jméno a příjmení; e-mailová adresa; kontaktní telefonní číslo; doručovací adresa (ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město, země), adresa bydliště / podnikání / kanceláře (pokud se liší od doručovací adresy). U příjemců služeb nebo klientů, kteří nejsou spotřebiteli, může správce dodatečně zpracovat název společnosti a daňové identifikační číslo (DIČ) příjemce služeb nebo klienta.

2.5. Poskytnutí osobních údajů uvedených v předchozím bodě může být nezbytné pro uzavření a plnění kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování elektronických služeb v internetovém obchodě. Rozsah údajů potřebných k uzavření smlouvy je vždy předem uveden na webových stránkách internetového obchodu a v pravidlech internetového obchodu.

3. COOKIES V ONLINE SKLADOVÁNÍ, PROVOZNÍ ÚDAJE A ANALYTIKA

3.1. Soubory cookie jsou malé informace ve formě textových souborů odesílaných serverem a ukládaných na straně osoby navštěvující webové stránky internetového obchodu (např. na pevném disku počítače, notebooku nebo paměťové kartě chytrého telefonu - v závislosti na zařízení, které návštěvník našeho internetového obchodu používá). Podrobné informace o souborech cookie a historii jejich vzniku najdete mimo jiné zde: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

3.2. Správce může zpracovat data obsažená v souborech cookie, pokud návštěvníci používají webový obchod online pro tyto účely:

3.2.1. identifikace zákazníků jako přihlášených do internetového obchodu a zobrazení, že jsou přihlášeni;

3.2.2. zapamatování si produktů přidaných do košíku za účelem podání objednávky;

3.2.3. ukládat údaje z vyplněných objednávkových formulářů, průzkumů nebo přihlašovacích údajů do internetového obchodu;

3.2.4. přizpůsobit obsah stránek internetového obchodu individuálním preferencím zákazníka (např. pokud jde o barvy, velikost písma, rozvržení stránek) a optimalizovat používání stránek internetového obchodu;

3.2.5. vést anonymní statistiky prezentující způsob používání webových stránek internetového obchodu.

3.3. Ve výchozím nastavení většina webových prohlížečů dostupných na trhu přijímá ukládání cookies ve výchozím nastavení . Každý má možnost určit podmínky pro používání cookies pomocí svého vlastního nastavení webového prohlížeče. To znamená, že můžete například částečně omezit (např. Dočasně) nebo zcela zakázat možnost ukládání Cookies – v druhém případě to však může ovlivnit některé funkce internetového obchodu (například může být nemožné projít cestou objednávky prostřednictvím formuláře objednávky z důvodu za to, že si nepamatujete produkty v košíku během dalších kroků zadáváni objednávky).

3.4. astavení webového prohlížeče pro cookies je důležité z hlediska souhlasu s používáním cookies v našem internetovém obchodě – v souladu se zákonem může být takový souhlas vyjádřen také prostřednictvím nastavení webového prohlížeče. Pokud takový souhlas neexistuje, měli byste změnit nastavení webového prohlížeče v oblasti cookies.

3.5. Podrobné informace o tom, jak změnit nastavení souborů cookie a jak je sami vymazat v nejoblíbenějších webových prohlížečích, jsou k dispozici v nápovědě vašeho webového prohlížeče a na následujících stránkách (stačí kliknout na odkaz):

- v prohlížeči Chrome

- ve Firefoxu

- v aplikaci Internet Explorer

- v prohlížeči Opera

- v prohlížeči Safari

- v prohlížeči Microsoft Edge

3.6. Správce také zpracovává anonymizované údaje o používání internetového obchodu (IP adresa, doména) za účelem vytváření statistik, které pomáhají spravovat internetový obchod. Tyto údaje jsou souhrnné a anonymní, tj. neobsahují žádné identifikační znaky osob navštěvujících webové stránky internetového obchodu. Údaje nejsou poskytovány třetím stranám.

4. ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

4.1. Poskytnutí osobních údajů Uživatelem Služby nebo Zákazníkem je dobrovolné, avšak neposkytnutí osobních údajů uvedených na webových stránkách internetového obchodu a v Řádu internetového obchodu nezbytných pro uzavření a realizaci kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování elektronických služeb má za následek nemožnost uzavřít tuto dohodu.

4.2. Základem pro zpracování osobních údajů Příjemce služby nebo Zákazníka je potřeba splnit smlouvu, jejíž je smluvní stranou, nebo učinit na jeho žádost opatření před jejím uzavřením.V případě zpracování údajů pro přímý marketing vlastních produktů nebo služeb Správce je základem pro takové zpracování (1) předchozí souhlas Příjemce služby nebo Zákazníka nebo (2) splnění zákonem odůvodněných účelů prováděných Správcem. (oprávněným cílem je v souladu s 23 odst. 4 zákona o ochraně osobních údajů zejména přímý marketing vlastních produktů či služeb Správce).

5. PRÁVO NA KONTROLU, PŘÍSTUP A OPRAVU SVÝCH ÚDAJŮ

5.1. Příjemce služby nebo Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a jejich opravu.

5.2. Každý má právo na kontrolu zpracování údajů, které se ho týkají, obsažených v datovém souboru Správce, zejména právo: požadovat doplnění, aktualizaci, opravu osobních údajů, dočasně nebo trvale pozastavit jejich zpracování nebo je vymazat, pokud jsou neúplné nebo neaktuální, nepravdivé nebo byly shromážděny v rozporu se zákonem nebo již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny.

5.3.Pokud Uživatel Služby nebo Zákazník udělí souhlas se zpracováním údajů pro přímý marketing vlastních produktů či služeb Správce, může být souhlas kdykoliv odvolán.

5.4. V případě, že Správce hodlá zpracovávat nebo zpracovávat údaje Příjemce služby nebo Zákazníka za účelem přímého marketingu vlastních produktů či služeb Správce, je subjekt údajů rovněž oprávněn (1) podat písemnou, motivovanou žádost přestat zpracovávat jeho údaje z důvodu jeho zvláštní situace nebo (2) vznést námitku proti zpracování jeho údajů.

5.5.Za účelem uplatnění výše uvedených práv můžete kontaktovat Správce zasláním příslušné zprávy písemně nebo e-mailem na adresu Správce uvedenou na začátku těchto zásad ochrany osobních údajů.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Internetový obchod může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Správce vyzývá, abyste si po přechodu na jiné webové stránky přečetli zásady ochrany osobních údajů tam stanovené. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na tento internetový obchod.

6.2. Správce používá technická a organizační opatření k zajištění ochrany zpracovávaných osobních údajů přiměřenou hrozbám a kategoriím chráněných údajů, zejména chrání údaje před neoprávněným zveřejněním, odstraněním neoprávněnou osobou, zpracováním v rozporu s platnými předpisy a změnou ztrátu, poškození nebo zničení.

6.3.K zamezení získávání a pozměňování osobních údajů zasílaných elektronicky neoprávněnými osobami správce poskytuje následující technická opatření:

6.3.1. Zabezpečení datového souboru proti neoprávněnému přístupu.

6.3.2. Přístup k Účtu pouze po zadání individuálního přihlašovacího jména a hesla.

6.3.3. SSL certifikát.

Webové stránky používají k poskytování služeb soubory cookie v souladu se zásadami ochrany osobních údajů. Podmínky ukládání nebo přístupu k souborům cookie můžete určit ve svém prohlížeči nebo v konfiguraci služby.

Používání souborů cookie

Soubory cookie používáme k zajištění základní funkčnosti webových stránek a ke zlepšení vašeho zážitku. U každé kategorie můžete kdykoli povolit/zakázat jejich používání. Další informace o souborech cookie a dalších citlivých údajích naleznete v úplném znění našich zásad ochrany osobních údajů.